Дом здравља "Др Сава Станојевић" Трстеник
Светог Саве 49, 37240 Трстеник
Тел. 037 712-020 (централа); Факс: 037 714-150
e-mail: dztrs@verat.net

Шифра делатности: 85120
Матични број: 17185390
ПИБ: 101306421
Текући рачун број: 840-423661-39