ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДОМА ЗДРАВЉА
„Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“ ТРСТЕНИК

Директор
Др Радован Поповић, спец. ургентне медицине

Помоћник директора
Нелица Атанасковић, дипл. ецц.


СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА
СА МЕДИЦИНОМ РАДА

Начелник
Др Драгана Поповић, спец. опште медицине

Одељење за здравствену заштиту одраслих
Одсек медицине рада
Здравствена станица Медвеђа
Здравствена станица Велика Дренова
Здравствена станица Милутовац
Здравствена станица Стопања
Здравствена амбуланта Попина
Здравствена амбуланта Трстеник ИИ (Пејовац)
Здравствена амбуланта Лопаш
Здравствена амбуланта Јасиковица
Здравствена амбуланта Велуће
Здравствена амбуланта Доња Омашница
Здравствена амбуланта Доњи Дубич
Здравствена амбуланта Риљац
Здравствена амбуланта Пољна
Одељење кућног лечења


СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА
Начелник
Др Драгица Гочанин Пејчић, спец. гинекологије и акушерства

Одељење за здравствену заштиту жена
Одељење поливалентне патронаже


СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Начелник
Др Бојан Пецић, педијатар


СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Начелник
Др Снежана Вукмировић, спец. опште стоматологије

Одељење за стоматолошку здравствену заштиту одраслог становништва
Одељење за стоматолошку здравствену заштиту деце


СЛУЖБА ЗА МЕДИЦИНСКУ ДИЈАГНОСТИКУ
Начелник
Др Драган Марковић, радиолог

Одељење за лабораторијску дијагностику
Одсек за радиолошку и ултразвучну дијагностику


СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ
Начелник
Др Жаклина Ристић, спец. интерне медицине

Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију
Одељење за социјалну медицину, епидемиологију и дерматовенерологију
Одсек за офталмологију и оториноларингологију
Одсек за интерну медицину
Одсек за пнеумофтизиологију
Одсек за заштиту менталног здравља


СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ
Начелник
Др Бранислав Уштевић, доктор медицине

Одсек санитетског превоза


СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ,
ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за опште и правне послове
Одељење за економско-финансијске послове
Одељење за техничке послове


ГЛАВНА СЕСТРА ДОМА ЗДРАВЉА
Биљана Агатоновић, виша медицинска сестра

Ministarstvo zdravlja